Podmienky ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, ako prevádzkovateľ eshopu - , používa a chráni všetky informácie, ktoré sú odovzdávané používaním tejto webovej stránky (saunujeme. sk). Pri spracovaní informácií o zákazníkoch sa riadime platnými zákonmi Slovenské republiky, najmä zákonom o ochrane osobných údajov 18/2018 Zb .a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ďalej len GDPR. Všetky informácie o zákazníkoch slúžia výhradne pre internú potrebu spoločnosti, okrem nevyhnutného kontaktu (tel.) a údaj ůo poštovej adrese, ktoré sú v prípade dopravy tovaru odovzdávané prepravným spoločnostiam. Tým, že nám poskytnete Vaše osobné údaje, nám dávate svoj súhlas so spracovaním a správou údajov, ktorých účel a podmienky použitia sú stanovené nižšie.

Prevadzkovatel údajov je Saunujeme.sk, sídlo Nezabúdková 5, Bratislava - mestská časť Ružinov

Osobné údaje sú informácie, ktoré Vás môžu identifikovať ako žijúceho jedinca, či už samy o sebe, alebo súčasne s ďalšími informáciami, ktoré máme, alebo pravdepodobne máme.

1. Čo zhromažďujeme

Môžeme o Vás zhromažďovať a spracovávať nasledujúce údaje:

 1. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom prístupu a vyplnením formulára na stránkach www.saunujeme.sk

 2. Pokiaľ nás kontaktujete, môžeme uchovávať záznam o tejto komunikácii.

 3. Podrobné informácie o Vašich návštevách webových stránok ao zdrojoch, ku ktorým ste sa pripojili.

 4. Pokiaľ nesúhlasíte s tým, aby Vaše osobné údaje boli používané v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov, prosíme, nepredávajte nám svoje osobné údaje prostredníctvom webových stránok.

Informácie, o ktoré Vás žiadame, môžu zahŕňať:

 1. meno a priezvisko

 2. adresa trvalého bydliska alebo korešpondenčná adresa (ulica, ČP, mesto, PSČ)

 3. emailová adresa

 4. telefónne číslo

 5. spôsob úhrady, bankové spojenie

 6. ďalšie informácie týkajúce sa Vašej identifikácie

 7. informácie poskytnuté v akomkoľvek poli „voľný text“ na Webových stránkach (tj prázdne miesta, kam môžete ľubovoľne vkladať komentáre)

Tieto údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu, komunikáciu s kupujúcim, na realizáciu predaja tovaru a zaúčtovanie platby za tovar. V prípade, že je zboží nakupováno právnickou osobou, potrebujeme poznať aj jej IČO, DIČ a adresu sídla firmy.

Všetky údaje o všetkých objednávkach, reklamáciách, vratkách a ďalšie činnosti kupujúceho na webových stránkach nášho internetového obchodu sú rovnako dôverné a podliehajú rovnakým bezpečnostným opatreniam ako pri práci s osobnými údajmi kupujúceho.

2. Na čo používame získané informácie

 1. Na zabezpečenie plnenia zmluvy (spracovanie a expedícia objednávky, prípadné riešenie práva z chybného plnenia – reklamácia, odstúpenie od kúpnej zmluvy) uchovávame tieto osobné údaje: meno, priezvisko, úplnú poštovú adresu, telefónny kontakt, e-mail a platobné údaje.

 2. Poskytnutie informácie, produktu alebo služby podľa Vašej požiadavky alebo poskytnutie takých informácií a služieb, pri ktorých predpokladáme, že by Vás mohli zaujímať.

 3. Zasielanie podnetov, rád, výhodných ponúk a zaujímavých informácií týkajúcich sa už skôr nakúpeného tovaru alebo tovaru podobného charakteru. Od odoberania týchto ponúk sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na príslušný odkaz, uvedený na konci týchto e-mailov alebo zaslaním tejto informácie na email.

 4. Občasný kontakt s Vami za účelom prieskumu trhu a užívateľskej spokojnosti.

3. Ako dlho dáta uchovávame

Vaše osobné údaje ukladáme po dobu potrebnú na plnenie zmluvy (spracovanie a odoslanie objednávky) a ďalej po dobu zákonnej záruky (24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim).

Kupujúci tiež berie na vedomie, že na daňovom doklade (faktúre) je uvedené meno, priezvisko, úplná poštová adresa, telefónne číslo a email.

4. Bezpečnosť

Zaväzujeme sa zaistiť bezpečnosť Vašich dát. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k nim alebo ich neoprávnenému zverejneniu, zaviedli sme vhodné fyzické, elektronické a manažérske postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďujeme. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené na našich zabezpečených serveroch s obmedzeným prístupom.

5. Poskytovanie Vašich dát

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť iným spoločnostiam, ktoré angažujeme preto, aby nám pomohli s našimi aktivitami, napr. spoločnostiam zaisťujúcim prepravu a doručenie Vami zakúpených produktov, spoločnostiam pre výskum trhu, poskytovateľovi hostingu, údržby a správy siete. Spoločnostiam, ktoré pre nás vykonávajú činnosť ako spracovateľ osobných údajov máme uzavretú zodpovedajúcu zmluvu a dohodu o mlčanlivosti. Všetkých dodávateľov týchto služieb starostlivo vyberáme a vždy predávame iba nevyhnutné minimum osobných údajov, ktoré je nutné na ich spracovanie. Vaše osobné údaje môžeme tiež odovzdať stranám, pre ktoré od Vás dostaneme súhlas na odovzdanie týchto Vašich údajov.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, na Vami uvedený email v priebehu 10 dní od objednávky. Pokiaľ v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Zb. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte svoj predtým udelený súhlas . Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka. sk; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. O tom, že si neželáte dotazníky zasielať, nám môžete dať vedieť na našom emaile

Môžeme tiež odovzdať Vaše osobné údaje tretím stranám, ak máme povinnosť poskytnúť alebo zdieľať Vaše osobné údaje za účelom splnenia zákonnej povinnosti.

Používaním nášho internetového obchodu a odovzdaním osobných informácií prostredníctvom formulárov na webových stránkach saunujeme. sk, telefonicky alebo e-mailom súhlasíte s ich spracovaním v uvedenej miere a súhlasíte s vyššie uvedenými pravidlami.

6. Práva subjektov údajov

Nižšie Vás informujeme o právach, ktoré Vám podľa príslušných právnych predpisov patria v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, a to konkrétne o:

 1. práve prístupu k svojim osobným údajom

 2. práve na opravu osobných údajov

 3. právu na výmaz (tzv. „právom byť zabudnutý“)

 4. práve na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov

 5. práve vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie zákazníka

 6. práve na prenositeľnosť údajov

 7. práve svoj súhlas kedykoľvek odvolať

 8. práve podať sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovensko, www.dataprotection.gov.sk

Pokiaľ sa domnievate alebo zistíte, že my alebo nami poverené tretie osoby ,vykonávame spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Vaše osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovanie, môžete od nás požadovať doplnenie, opravu, blokovanie alebo likvidáciu Vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať na alebo písomne na adrese . Odvolaním Vášho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.